Emisja Obligacji seria B

Podstawowe parametry:

 • Emitent: Quantum Park Łódź sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oferta: Publiczna na podstawie Memorandum Informacyjnego – art. 37b ustawy o ofercie (publikowana na stronie)
 • Wartość oferty: 5.000.000,00 (pięć milionów) zł
 • Minimalny zapis: 5.000,00 (pięć tysięcy) zł
 • Wartość nominalna: 1.000 zł
 • Oprocentowanie: stałe, 9,25%
 • Odsetki: kwartalne
 • Okres finansowania: 18 miesięcy
 • Termin oferty: 7 czerwca 2022 r. – 29 czerwca 2022 r.
 • Termin przydziału: 30 czerwca 2022 r.
 • Termin wykupu: 30 listopada 2023 r.

Zabezpieczenia:

 1. Hipoteka na nieruchomościach, z zastrzeżeniem, że zostanie ustanowiona w przyszłości, pod warunkiem skutecznego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Emitenta;
 2. Zastaw na udziałach w Emitencie;
 3. Poręczenie osobiste Prezesa Zarządu (Pani Sylwii Bezmienow) za wierzytelności z tytułu odsetek od Obligacji Serii B za III, IV, V i VI Okres Odsetkowy;
 4. Umowa wekslowa wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta;

ww. zabezpieczenia będą miały status równorzędnego z zabezpieczeniami obligacji Serii A, Obligacji Serii B oraz kolejnych serii, jeśli te zostaną wyemitowane za pośrednictwem PCDM. Z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna Obligacji Serii A, Obligacji Serii B oraz kolejnych serii objętych niniejszymi zabezpieczeniami nie może przekraczać sumy 13.500.000,00 (trzynastu milionów pięciuset tysięcy 00/100) złotych.

Cel emisji:

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet pokrycia: (i) części ceny zakupu Nieruchomości przez Emitenta oraz (ii) bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii B.

Dokumenty

Potrzebujesz informacji o warunkach złożenia zapisu?

Jeżeli masz pytania, wypełnij poniższy formularz. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.


  *Ważne informacje:

  W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.).

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespodencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w tym miejscu.

  Link do klauzuli informacyjnej, przetwarzanie danych PCDM